TỔNG SỐ CA MẮC COVID-19

BIỂU ĐỒ SỐ CA F0 CÁC NGÀY GẦN ĐÂY

GIÁM SÁT CÁCH LY

CÔNG TÁC GIÁM SÁT Y TẾ

CÔNG TÁC XÉT NGHIỆM

CÔNG TÁC TRIỂN KHAI TIÊM VACCINE

BẢN ĐỒ NGUY CƠ VÙNG DỊCH

Chia sẻ